Valbarhet och kandidatuppställning

Vem är valbar?

Valbar till kommunens fullmäktige är en person som
1) har kommunen som hemkommun,
2) har rösträtt i kommunalval i någon kommun och
3) inte står under förmynderskap.

Bestämmelser om begränsningar för valbarhet finns i 72 § i kommunallagen.

Finlands kommunförbuds har den 13 oktober 2020 gett ut en cirkulär om valbarhet till fullmäktige.

Hur fastställs valbarheten?

Frågan om i vilken kommun någon är valbar fastställs i regel enligt samma tidsplan som frågan om i vilken kommun denna person är röstberättigad, dvs. enligt de uppgifter som finns i befolkningsdatasystemet den 51 dagen före valdagen. Om en person flyttar till en annan kommun efter nämnda dag blir han eller hon valbar i den nya kommunen.

Exempel: Kandidatens hemkommun den 23 april 2021 är kommun A. Veckan därpå flyttar kandidaten till kommun B. En kandidatansökan beträffande honom eller henne lämnas in till centralvalnämnden i kommun B den 4 maj. Centralvalnämnden fastställer kandidatuppställningen den 14 maj. På så sätt är kandidaten röstberättigad i kommun A, men ställer upp som kandidat i kommun B.

Det finns ingen lagstadgad tidpunkt för när en kandidats valbarhet fastställs men i praktiken måste uppgiften om kandidatens hemkommun vara klar senast den 32 dagen före valdagen då centralvalnämnderna behandlar och avgör kompletteringarna som gjorts till kandidatansökan. Beslut som gäller kandidatens hemkommun fattas enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

Vem kan ställa upp en kandidat?

Vid kommunalval kan kandidater ställas upp av
1) partier som införts i partiregistret samt
2) röstberättigade som har bildat en valmansförening.

Partierna kan i varje kommun ha högst en och en halv gång så många kandidater som antalet fullmäktigeledamöter som ska utses. Till exempel om det i en kommun utses 27 fullmäktigeledamöter kan partiet ha högst 40 kandidater. Partier kan sluta sig samman till att bilda valförbund. Valförbundet kan dock ställa upp sammanlagt högst lika många kandidater som det maximala antalet kandidater för ett enskilt parti.

För att bilda en valmansförening som ställer upp en kandidat krävs minst 10 röstberättigade kommuninvånare. I kommuner där invånarantalet enligt de uppgifter som vid utgången av november året före valåret finns i befolkningsdatasystemet är högst 1 500, får en valmansförening bildas av minst tre röstberättigade kommuninvånare. I kommuner där antalet invånare är 1 501–2 000, får en valmansförening bildas av minst fem röstberättigade kommuninvånare. Valmansföreningarna kan bilda gemensamma listor och varje lista kan ha högst en och en halv gång så många kandidater som antalet fullmäktigeledamöter som ska utses.

Inlämnande av kandidatansökan

Partier eller valmansföreningar ska ge in sina kandidatlistor (kandidatansökan) till kommunens centralvalnämnd senast den 40 dagen före valdagen före klockan 16. Anmälan om valförbund och gemensamma listor ska lämnas till centralvalnämnden inom samma tidsfrist. Centralvalnämnden i varje kommun ska senast den 48:e dagen före valdagen hålla ett sammanträde där den upprättar en kungörelse med uppgift om vem som tar emot kandidatansökningar och anmälningar samt vilka dagar och klockslag och var kandidatansökningarna och anmälningarna tas emot.  Kontaktuppgifter för de kommunala centralvalnämnderna.

Partier och valmansföreningar kan för kandidatansökan använda en blankett enligt det formulär som justitieministeriet fastställt. Blanketter för kandidatuppställning (PDF-format) har utarbetats vid justitieministeriet.

Uppgörande av sammanställningen av kandidatlistorna

Den kommunala centralvalnämnden kontrollerar kandidatlistorna, speciellt för att säkerställa att kandidaterna är valbara, och fastställer kandidatuppställningen den 30 dagen före valdagen. Centralvalnämnderna gör upp en sammanställning av kandidatlistorna, i vilken kandidaterna för alla partier, valmansföreningar och gemensamma listor tas upp i utlottad ordning. För varje kandidat antecknas i sammanställningen ordningsnummer (med 2 som första nummer), namn och titel, yrke eller syssla. Sammanställningen av kandidatlistorna finns bl.a. i varje valbås.